CT PREŠOV

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
  • CT Prešov - ozónoterapia len za 30€
CT – multidetektorová počítačová tomografia

Počítačová tomografia (CT) je moderná veľmi presná rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového (RTG) žiarenia umožňuje podrobné zobrazenie vnútorných orgánov ľudského tela.

 

Naše pracovisko využíva 64 radové CT typu Siemens Somatom Sensation. Používame len originálne jódové kontrastné látky ktoré po aplikácii vysycujú jednotlivé orgány v ľudskom tele a tým umožnia lekárovi (rádiológovi) odhaliť prípadné ochorenie. Po splnení svojej funkcie sa podaná kontrastná látka vylučuje obličkami z tela von.

 

CT vyšetrenie perfektne zobrazuje krvácanie do mozgu, zlomeniny kostí, nádorové ochorenia hlavy, pľúc, brušnej dutiny a malej panvy a zväčšenie uzlín. Úrazové poškodenie orgánov hrudníka, brucha, ciev a mozgu. Menej presne dokáže určiť čerstvé ischemické cievne mozgové príhody, niektoré typy nádorov a metastáz v ľudskom tele a ochorenia maternice. Je vyslovene nevhodné na prvotnú diagnostiku rakoviny krčka maternice, prostaty a počiatočných štádií rakoviny maternice.

 

Alergici a pacienti s astmou musia absolvovať pred samotným vyšetrením podľa zákona podanú antialergickú prípravu na ktorú ich upozorní náš personál CT pracoviska pri objednávaní sa na CT vyšetrenie. Pacient si následne vyžiada jej vykonanie pred vyšetrením u svojho obvodného lekára, alebo špecialistu ktorý žiada o vyšetrenie. Jódovú kontrastnú látku nesmú dostať pacienti so známou alergiou na jód, pacienti s vážnym poškodením obličiek (renálnou insuficienciou) a ochorením štítnej žľazy zvyšujúcim jej funkciu (hyperfunkčná struma, tyreotoxikóza). Podľa rizikovosti, spracované podľa metodického listu MZ SR, predpokladá antialergickú prípravu každého pacienta pred podaním kontrastnej látky parenterálne. Antialergická príprava pacientov musí byť uvedená a podpísaná lekárom na CT žiadanke, ktorá bude archivovaná.

 

Vyšetrenie tráviaceho traktu vyžaduje podanie látok spomaľujúcich pohyblivosť čreva (Buscopan), tie ale nie sú vhodné u pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom a zväčšenou prostatou.

 

Pri kolonografii a irigografii je nevyhnutné vyčistenie hrubého čreva (3 dni pred vyšetrením bezzvyšková strava a deň pred vyšetrením odpoludnia X-prep, resp. adekvátna náhrada).

 

Vyšetrenie panvy u ženy aj muža vyžaduje naplnený močový mechúr. Pri vyšetrení malej panvy, retroperitonea a abdomenu je potrebná perorálna kontrastná naplň kľučiek tenkého čreva /1 ampulka Urografín 76% rozriediť v 1 litri vody, 2 hodiny pred vyšetrením pomaly vypiť (cca v priebehu 1/2 hodiny)

 

Pri CT enterografii je príprava zabezpečená na CT pracovisku /roztok Manitolu, treba prísť cca o 1hod. skôr jako je termín samotného vyšetrenia/.

Výhody CT a jeho indikácie a hodnotenie

Výhodou CT voči ultrasonografickému vyšetreniu (USG) je jeho nižšia subjektivita a vysoká presnosť metódy a dobrá čitateľnosť obrazovej dokumentácie, malý výskyt artefaktov a krátka doba trvania samotného vyšetrenia. Obrazový záznam z CT vyšetrenia môže hodnotiť len lekár so špecializáciou v odbore rádiológia (rádiológ) ktorý Vám vytvorí správu z vyšetrenia (výsledok vyšetrenia), kde podrobne popíše rozsah vyšetrenia a nájdené patologické zmeny ak sú prítomné. V závere uvedie stručný prehľad nájdených diagnóz alebo úvahu o predpokladanom ochorení ak nie je jednoznačne jasné o aký typ ochorenia ide.

 

Za indikáciu CT vyšetrenia zodpovedá indikujúci lekár alebo jeho primár, na žiadanke musí byť vždy pečiatka a podpis lekára so špecializáciou. Vyšetrujúci rádiológ je spoluzodpovedný za indikáciu k vyšetreniu, má právo ju korigovať, prípadne kontraindikovať. Právom rádiológa je vyšetrenie doplniť o ďalšie régiá, k dosiahnutiu správnej diagnózy.

 

U každého pacienta pred CT vyšetrením vyžadujeme riadne vyplnenú a podpísanú CT žiadanku. Dôrazne prosíme, vyplňujte všetky dôležité údaje na CT žiadanke, vrátane pomocných vyšetrení (CRP, onkomarkery...), prikladajte dôležité konziliárne nálezy. Počas vyšetrenia nie je dostatočný časový priestor na podrobné štúdium zdravotnej dokumentácie. Nedostatočne vyplnenú žiadanku možno považovať za poškodzovanie záujmov pacienta. Je nevyhnutné, aby pri kontrolných vyšetreniach bola k dispozícii kompletná predošlá CT dokumentácia, najmä z iných pracovísk.  Ponúkame aj špecializované CT konzultácie na našom pracovisku, dohodnite prosím telefonicky.

 

U hospitalizovaných pacientov zabezpečiť zavedenie flexibilnej kanyly (ružová), dobre fixovanej a priechodnej. Zabezpečiť aktuálne hodnoty urey a s-kreatinínu. Vyznačiť ochorenia štítnej žľazy, glaukómu a hypertrofie prostaty.

 

Na CT vyšetrenie prichádza pacient nalačno (nejesť najmenej 4 hodiny pred vyšetrením, piť vodu a nesladený čaj v akomkoľvek množstve.

 

Diabetických pacientov je potrebné nahlásiť pri objednávaní na vyšetrenie k voľbe vhodného termínu. V prípade, pacienta s narušeným vedomím, motoricky nekľudného, malé dieťa alebo pacienta so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami - je nutná sedácia pacienta, respektíve narkóza - dohovoriť spoluprácu s lekármi OAIM.

Riziká CT vyšetrenia

Rizikom ktoré CT vyšetrenie s použitím kontrastnej látky prináša sú možné alergické reakcie na jód ktorý obsahuje kontrastná látka, v podobe kožných výsevov a začervenania, alebo anafylaktickej reakcie. Tieto komplikácie sú dnes extrémne zriedkavé a snažíme sa im preventívne predchádzať antialergickou prípravou a profesionálnym prístupom personálu. Zriedkavou ale nepríjemnou komplikáciou je únik kontrastnej látky mimo žilový systém do podkožia pri prasknutí žily počas podávania kontrastnej látky, čo sa prejaví tlakom a bolesťou v mieste vpichu ihly. Na túto bolesť bezodkladne počas vyšetrenia upozornite personál CT.

 

CT vyšetrenie je kontraindikované u tehotných žien, pretože použité žiarenie môže vážne poškodiť vyvíjajúci sa plod v maternici. U fertilných žien ste preto povinní informovať sa o eventuálnej gravidite. Počas vyšetrenia mladé pacientky a chlapcov chránime pred zbytočným vystavením žiareniu použitím olovenej vesty ktorými prekrývame prsia a panvu u žien, a semeníky u chlapcov, za predpokladu, že nie sú predmetom záujmu alebo cielom samotného vyšetrenia.

Typy nami ponúkaných CT vyšetrení

Na CT vyšetrenie neexistujú osobitné prísne indikácie. Indikácie by sa mali dobre zvážiť a plánovať, pričom treba zachovať určitý algoritmus vyšetrovacích metód (USG alebo RTG a CT ó MR).

 

Medzi základné vyšetrenia ktoré je podľa požiadaviek indikujúceho lekára možné pomocou CT prístroja vykonať patrí klasické nekontrastné (natívne) a kontrastné CT vyšetrenie mozgu, hlavy a krku, hrudníka, pľúc, dutiny brušnej, malej panvy a končatín.

Ponúkame Vám aj špeciálne CT vyšetrenia: CT virtuálnu endoskopiu (CT kolonografiu, CT bronchoskopiu), CT vyšetrenie žalúdka, CT enterografiu (vyšetrenie tenkého čreva), CT irigografiu (vyšetrenie hrubého čreva), CT fistulografiu a CT angiografiu (vyš. ciev).

Naše CT pracovisko Vám ponúka aj CT navigované intervenčné výkony

Pod CT navigáciou je možné vykonávať aj presný odber vzoriek rôznych tkanív (biopsia) pomocou jednorázovej bioptickej ihly za účelom histologizácie vzorky. Biopsia pod CT kontrolou je vysoko presná a preto aj veľmi bezpečná. Naše pracovisko ponúka biopsiu pečene, pľúc, pleury, mediastina, kostí, nádorov mäkkých častí a svalov.

 

Z terapeutických metód ponúkame periradikulárnu terapiu – formou opichu koreňov pod CT kontrolou (PRT) a aplikáciu ozónu (ozónoterapiou). V možnostiach nášho pracoviska je aj CT navigovaná drenáž preformovaných dutín, cýst, abscesov dutiny brušnej a pečene s ponechaním drenu v dutine s permanentnou drenážou abscesov. Možná je aj drenáž lymfokél malej panvy pod CT kontrolou. Pri intervenčných výkonoch pod CT kontrolou je potrebné na žiadanku uviesť vždy INR, trombocyty, TK.

 

Upozorňujeme kolegov, že publikovať CT nálezy a obrazovú dokumentáciu v akejkoľvek forme, možno len s písomným súhlasom primára Alfamedis s.r.o. s ohľadom na ochranu osobných údajov pacienta.

Na stiahnutie
MDCT irigografia CT diagnostika karcinómu obličky