Search
Close this search box.
CT Prešov

CT Prešov

Computed tomography

The workplace equipped with modern technology provides comprehensive medical care in the field of radiodiagnostics. Many years of experience are reflected daily in the professional approach of the entire medical staff. Examinations and the entire course from the patient’s admission to his diagnosis is provided by a team led by MUDr. Ján Hrib.

Computed tomography (CT) is a modern, highly accurate radiological examination method that uses X-ray (X-ray) radiation to provide detailed images of the internal organs of the human body.

CT scans perfectly show bleeding in the brain, bone fractures, tumors of the head, lungs, abdominal cavity and small pelvis, and enlargement of nodules. Traumatic damage to organs of the chest, abdomen, blood vessels and brain. Less accurately able to determine fresh ischemic strokes, some types of tumors and metastases in the human body, and diseases of the uterus. It is expressly unsuitable for the initial diagnosis of cervical cancer, prostate cancer and early stages of uterine cancer.

CT Prešov

Examinations

Our workplace uses a 64-series CT scanner of the Siemens Somatom Sensation type. We use only original iodine contrast agents, which after application saturate the individual organs in the human body and thus allow the doctor (radiologist) to detect possible diseases. Once the administered contrast agent has fulfilled its function, it is excreted out of the body through the kidneys.

CT brain, head and neck
CT of the chest, abdomen and pelvis
CT of the lungs and HRCT of the lungs
CT of the stomach
CT irrigography
CT enterography (examination of the small intestine)

CT angiography (examination of blood vessels)
CT staging of cancer
CT-guided biopsy
PRT – root canal puncture
Ozone therapy
SI joint injections

CT Prešov
Ozónoterapia

Ozonotherapy

Are you suffering from spinal pain with pain radiating to the lower extremities ?

Ozone therapy or PRT may be the solution for you.

Ozone therapy and periradicular therapy (PRT) are modern and safe therapeutic methods for the treatment of spinal pain radiating to the lower limbs in so-called radicular syndrome.

Therapeutic effect of ozone: anti-edematous effect, anti-inflammatory effect, analgesic effect, promotes healing, reduces spasms (muscle stiffness).

The method has a low risk of complications because it uses computed tomography (CT) to navigate a needle to a precise point near the nerve (root) or vertebral joint, which is then used to inject a prepared mixture of drug (Diprophos) and anaesthetic (Marcaine) into the area causing the pain, in a total volume of 4-6 ml, or the drug is replaced by ozone (O3) on request in the so-called ozone therapy.

Subsequently, after the application of O3 ozone or anaesthetic, the needle is withdrawn from the body and the procedure is completed. The success rate for pain treatment with ozone and PRT is 85 – 90% and the effect of the treatment lasts individually 2 – 12 months. The treatment can be repeated several times.

Ozone therapy – additional payment of the client only 40,- €.

Photogallery

The workplace equipped with modern technology provides comprehensive medical care in the field of radiodiagnostics. Many years of experience are reflected daily in the professional approach of the entire medical staff. Examinations and the entire course from the patient’s admission to his diagnosis is provided by a team led by MUDr. Ján Hrib.

Application for examination

Fill in the examination application form.

Patient

Application form from

Examination

Examination specification

Diagnosis code

Patient appointment

You can make an appointment in person at the office, by phone on +421 51 775 4146 or online using the attached form. The patient will then be contacted for an appointment.

Documents for download

Download questionnaires, application forms and price lists.

For referring physicians, we also offer convenient and free access to their patients’ findings, including the ability to view key images marked by the describing physician during diagnosis, or to download the complete study. More at eradiologia.sk.

Contact

CT Department – FNsP Campus
Hollého 14
081 81 Prešov

Contacts

Telephone 051 / 77 54 146

E-mail: info@ctpresov.sk

Operating hours

Monday: 7.00 – 16.30
Tuesday: 7.00 – 15.30
Wednesday 7.00 – 15.30
Thursday: 7.00 – 15.30
Friday: 7.00 – 14.30

Issue of results

Results are ready for collection on the seventh working day after the test

Company Headquarters: Nivy Tower – administrative building B2, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
E-mail: info@prodiagnostic.sk

Please contact individual MRI clinics for ordering and information about examinations.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

CT Prešov s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) v priestoroch FNsP vykonáva vyšetrenia na
prístroji počítačovej tomografie (CT), ktorá je moderná veľmi presná rádiologická
vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového (RTG) žiarenia umožňuje podrobné
zobrazenie vnútorných orgánov ľudského tela.

Pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  a hlavne objednávania klientov na
vyšetrenia využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ
poskytuje základné informácie o svojej činnosti.
Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov.
Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame
prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia
cookie.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade
so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „nariadenie“).

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

CT Prešov, s.r.o.
Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno
47 509 104
Pracovisko Areál FNsP, Hollého 14, 081 81, Prešov
2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk
+421908148822

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte
aktivít prevádzkovateľa v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom
žiadaniek na vyšetrenie.
a) Online žiadanka o vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT)
https://www.ctpresov.sk/ziadanka-na-vysetrenie-pocitacovou-tomografiou-ct/

 

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:
a) Žiadanka na CT vyšetrenie
– Pacient: rodné číslo, meno, priezvisko, adresa bydliska, zdravotná poisťovňa,
telefón pacienta, email pacienta, výška, váha, členský štát poistenca.

Využitie služby cookie:
Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme
boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili
svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby
sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili
niektoré z ich funkcií. Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie
webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich
stránok.
Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré
sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša
webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať
sledovanie.
Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube.
Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP
adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

a) zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
b) zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
d) zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Žiadanky na vyšetrenie sa archivujú 10 rokov.

 

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované
individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne
rozhodovanie ani profilovanie.

 

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako
  aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z
  dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  – už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  – ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
  – obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z
  prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.ň

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním
SSL certifikátu.

 

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako
napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom
k špecifickým a zákonne určeným účelom.
a) zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
b) iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť
dotknutej osobe,
c) Národné centrum zdravotníckych informácií,
d) osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

 

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu
Kontaktná adresa dozorného orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

15.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich
osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu
žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.
Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie
akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.